Munk Sándor:

A kiberbiztonsági információcsere interoperabilitási kérdései

Absztrakt

Napjaink társadalmi, gazdasági, és mindennapi tevékenysége egyre növekvő mértékben függ a kiberteret alkotó, globálisan összekapcsolt, decentralizált informatikai rendszerek és háló-zatok által nyújtott szolgáltatásoktól. A kiberbiztonság megteremtése és fenntartása a kiberbiztonsági szervezetek, az informatikai rendszereket, hálózatokat működtető szerveze-tek, az állampolgárok, és a média kiemelt je-lentőségű közös feladata, amely több szereplő-re kiterjedő és széleskörű együttműködést igényel. Jelen publikáció – egy háromrészes sorozat zárásaként - a kiberbiztonsági szervezetek közötti információcsere interoperabilitási prob-lémáit, követelményeit mutatja be, elemzi, kiemelten a kiberbiztonsági eseményekre, sérülékenységekre vonatkozó információk cseréjéhez kapcsolódóan. A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 'A jó kormányzást megalapozó köz-szolgálat-fejlesztés' projekt támogatásával, a Kiberbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutató-műhely keretében készült.

Today's social, economic, and every-day activ-ities are increasingly dependent on the ser-vices provided by globally interconnected, decentralized IT systems and networks, the cyberspace. Ensuring cyber security is a common task of cybersecurity organisations, IT system-network operators, citizens, and media, which requires wide range, extensive cooperation of these actors. Recent paper – as a closing part of a three-part series - presents and analyses interoperability problems and requirements for information exchange between cyber security organiza-tions, especially for cyber security events and vulnerability information.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, kiberbiztonsági szervezetek, kiberbiztonsági információcsere, interoperabili-tás~ cybersecurity, cybersecurity organisations, cybersecurity information exchange, interoper-ability

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz