Babos Tibor; Beregi Alexandra Lilla:

A védelemgazdaság biztonságpolitikai összefüggései napjainkban

Absztrakt

A tanulmány tézise, hogy a védelemgazdaság, védelmi célú tartalékolás szabályozása ma Magyarországon erősen hiányos és elavult. Ezért mielőbb célszerű megalkotni egy, az aktuális és új biztonsági kihívásokra is választ adó, az EU- és NATO-tagság követelményeit is teljesítő, nemzeti összkormány-zati rend-szert, amelyben a központi és a területi köz-igazgatás, a szakmai szervezetek, a fegyveres erők, a nem kormányzati szervezetek, valamint a piaci szereplők különálló feladatrendszere összekapcsolódik, összességében pedig egy-séges egészet képez. A dolgozat bemutatja (1) a biztonságot alakító katonai és természeti tényezőket, (2) a védelemi igazgatás legmeg-határozóbb történeti, jogalkotási sarokköveit; (3) a védelemgazdaság helyzetét a II. világhá-borúban és hidegháborúban, a rendszerválto-záskor és napjainkban, (4) a védelemgazdaság aktualitását, ajánlásait Magyarország vonatko-zásában.

The thesis of the study is that the regulation of defense economy and defense reserve stock system is heavily deficient and outdated in Hungary today, therefore it is important to cre-ate a new complex defense management scheme based on the following guidelines: support of Hungary’s political; economic and defense interests; response to the actual secu-rity threats; transparency with the EU and NATO requirements, imbedded into the central, regional and territorial public administration as well as into the state authorities; and finally connected to the non-governmental organiza-tions, and to the market economy players. In order to justify the thesis, the study first dis-cusses the main military and natural factors of security. The second part presents the relevant historical and legislative cornerstones of the Hungarian defense administration i.e. features of the defense economy in the II. World War and Cold War, in the change of the political regime in the 1990s and afterwards. The third part describes the present context of the de-fense economy and defense reserve stock system. Finally the author summarizes the main messages of the topic and offers con-crete recommendations for a more efficient national defense management system.

Kulcsszavak: biztonság, védelmi igazgatás, védelmi felkészítés, védelmi célú tartalékolás~ security, defense management, defense prepa-ration, defense reserve.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz