Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna:

A települések vízgazdálkodási helyzetének hatása a belvízi vízkárral szembeni érzékenységre

Absztrakt

A klímaváltozással együtt járó szélsőséges vízgazdálkodási helyzetek erősödése a telepü-lési vízgazdálkodásban is szemlélet-váltást sürget. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-ság (ATIVIZIG) működési területén tapasztal-ható, hogy a belterületeken a burkolt felületek ugrásszerűen megnőttek, a mélyfekvésű terü-letek beépülnek, ezzel növelve a település belvízi kitettségét. A szakirodalmi kutatások és az igazgatóság adatainak elemzésével kimu-tatható, hogy az antropogén hatások, a vízi-közművek fejlődése milyen tendenciákat mutat és ez milyen hatást gyakorol a települések belvízhelyzetére. A globális klímaváltozás a Dél-Alföld vonatkozásában az aszályveszély erősödését vetíti előre. A szennyvíz és csapa-dékvíz-hálózatok „elvezetés-központú” kiépíté-sével a települések alatti terület vízhiányos időszakban fokozottan vízhiányban fog szen-vedni, egyidejűleg a külterület-belterület hatá-rán a csúcsidejű vizek befogadása miatt foko-zott belvízi helyzet kialakulása várható. A tele-pülési vízgazdálkodásban a komplex szemléle-tű megoldások, valamint a csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása egyéni és önkor-mányzati szinten is szükségszerűvé válik.

The strengthening of extreme water manage-ment situations associated with climate change also calls for a change of attitude in municipal water management. In the area re-sponsibility of ATIVIZIG the paved surfaces in the settlements have been increased, deep-seated areas are become built-in, thus increas-ing the inland excess water threat of the set-tlements. By studying the literature and analyz-ing available data of ATIVIZIG it is possible to show the trends of the anthropogenic impacts, as example the development of the water utility works and their impact on the inland excess water situation in the settlements. Global cli-mate change is predicting growth of the drought risk in the South Great Plain. By es-tablishing a "drain-centered" water networks, the ground under the settlements will suffer from a water scarcity in water deficiency peri-od. Simultaneously there is expected an in-creased worse situation of inland excess water where peak waters from downtown are led into the regional water-systems and capacity prob-lems occurs. The implementation of complex approaches gets important in urban water management and the rainwater management becomes necessary at individual and municipal level.

Kulcsszavak: települési csapadékvíz-gazdálkodás, antropo-gén hatás, belvíz veszélyeztetettség ~ water-management in settlements, anthropo-genic effects, inland excess water hazard

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz