Németh András:

UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során II.

Absztrakt

Az állami feladatrendszer, valamint az annak szerkezetét és az egyes elemek egymáshoz képesti viszonyát, a funkciók megosztását, a kapcsolati hálót és működést meghatározó komplex jogszabályi struktúra sok tekintetben hasonlítható egy pilóta nélküli légijármű rendszer felépítéséhez és működéséhez. A közfeladatok ellátásáért felelős szervezetek munkájukat akkor tudják hatékonyan végezni, ha az egymásrautaltságból is következő együttműködési kényszernek való megfelelés során, az információcserét, a közös gondolkodást nem akadályozzák a hivatásrendi sajátosságokból eredő értelmezésbeli különbségek. Különösen igaz ez az alkalmazott technikai eszközrendszer esetében, ahol az esetleges ineroperabilitási problémák jelentősen akadályozhatják a kormányzat által meghatározott célok elérését. Jelen publikáció célja az állami feladatrendszer és az azt hatékonyan támogatni képes pilóta nélküli légijármű rendszerek lehetséges kapcsolódási pontjainak meghatározása, a technikai fejlődés várható irányainak a közszolgálati alkalmazásokra gyakorolt perspektivikus hatásainak feltérképezése, illetve az erre való felkészülés egyes feladatainak meghatározása. „ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4-3-NKE-71 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

The system of state functions and the complex structure of legal regulations determining its structure and the relationship between each part compared to each other, the division of functions, network and functioning might be compared to the structure and functioning of an unmanned aerial vehicle system in many aspects. The organizations responsible for carrying out public functions can perform their work effectively - while corresponding with the need for cooperation resulting also from the interdependence -, if the differences in interpretation due to the specialties of the different professions do not hinder to exchange information and to think mutually. It is especially applicable in case of applied technical tools, where the occurrent interoperability problems might significantly hinder to reach the goals set by the government. The purpose of this publication is to determine the possible connections between the state functions and the unmanned aerial systems being able to support them effectively, to discover the perspective effects affecting public service applications of the direction of the expected technical development and to determine certain tasks of preparing for it.

Kulcsszavak: : állami funkciók, közszolgálati feladatrendszer, társadalom, UAS, UAV, drón ~ Fstate functions, tasks of public service, UAS, UAV, drone

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz